חוקת השחמט - העתקה

חוקי השחמט, והמדריך השלם להישרדות ימצאו כאן

המנהלים: dylam1, SD2006, Uri Blass, יהודה, SIMOND15

חוקת השחמט - העתקה

הודעהעל ידי dylam1 » 03/12/2004 19:03

http://www.chess.org.il/hukim.pdf/

חוקת השחמט של פיד"החוקת השחמט של פיד"ה חלה על משחק המתנהל על גבי לוח. הנוסח האנגלי הוא הגרסה הנאמנה של חוקת השחמט, שאומצה בקונגרס ה- 71 של פיד"ה באיסטנבול (תורכיה), נובמבר 2000, ונכנסה לתוקף ב- 1 ביולי 2001. בחוקה זו המילים "הוא", "שלו" וכו' כוללות גם "היא", "שלה" וכו'.

הקדמה


חוקת השחמט אינה יכולה לכסות את כל המצבים האפשריים העשויים להיווצר במהלך קרב, וכן אין בכוחה לטפל בכל הבעיות הארגוניות. באותם מקרים, שאינם מוסדרים במפורש ע"י אחד מסעיפי החוקה, יש להגיע להחלטה נכונה ע"י ניתוח והשוואה עם מצבים דומים הנדונים בחוקה. החוקה מניחה שהשופטים ניחנו ביכולת, שיפוט מפוקח ואובייקטיביות כנדרש. חוק מפורט יתר על המידה עלול לגרוע מחופש הדעה של השופט, וכך ימנע בעדו מלמצוא לבעיה את הפתרון המוכתב ע"י הגינות, הגיון וגורמים מיוחדים. פיד"ה פונה לכל השחמטאים ואיגודי השחמט לאמץ השקפה זו. כל איגוד חופשי להנהיג חוקים מפורטים יותר ובלבד שהם:(א) אינם סותרים באופן כלשהו את חוקת השחמט הרשמית של פיד"ה

(ב) מוגבלים לשטח השיפוט של האיגוד הנדון; ו-

(ג) אינם תקפים לאירועי פיד"ה - דו-קרבות, אליפויות או תחרויות הנחשבות לצורכי דירוג של פיד"ה.חוקי המשחקסעיף 1: אופיו ומטרותיו של קרב השחמט


1.1 קרב השחמט משוחק בין שני יריבים המסיעים את כליהם לסירוגין על לוח ריבועי המכונה "לוח השחמט". השחקן בכלים הלבנים פותח בקרב. שחקן "נמצא במסע" לאחר שמסע יריבו בוצע.

1.2 המטרה של כל שחקן היא למקם את מלך היריב "תחת התקפה" באופן כזה, שליריב אין מסע חוקי שימנע את "הכאת" המלך במסע הבא. שחקן המשיג מטרה זו נחשב כמי ש"נתן מט" ליריב וניצח בקרב. היריב ש"קיבל מט" הפסיד בקרב.

1.3 אם העמדה היא כזו, שאף אחד מהשחקנים אינו יכול לתת מט, הקרב מסתיים בתיקו.סעיף 2: העמדה הראשונית של הכלים על לוח השחמט


2.1 לוח השחמט מורכב מרשת 8X8 של 64 ערוגות ריבועיות, בהירות (הערוגות "הלבנות") וכהות ("השחורות") לסירוגין. לוח השחמט מונח בין השחקנים, כך שערוגת הפינה הקרובה לימינו של השחקן היא לבנה.

2.2 בתחילת הקרב, לשחקן אחד 16 כלים בהירים (הכלים "הלבנים"), ולשני 16 כלים כהים (הכלים "השחורים").

ואלה הם הכלים:

מלך לבן המסומן בד"כ ע"י:

מלכה לבנה המסומנת בד"כ ע"י:

שני צריחים לבנים המסומנים בד"כ ע"י:

שני רצים לבנים המסומנים בד"כ ע"י:

שני פרשים לבנים המסומנים בד"כ ע"י:

שמונה רגלים לבנים המסומנים בד"כ ע"י:

מלך שחור המסומן בד"כ ע"י:

מלכה שחורה המסומנת בד"כ ע"י:

שני צריחים שחורים המסומנים בד"כ ע"י:

שני רצים שחורים המסומנים בד"כ ע"י:

שני פרשים שחורים המסומנים בד"כ ע"י:

שמונה רגלים שחורים המסומנים בד"כ ע"י:

2.3 העמדה הראשונית של הכלים על לוח השחמט היא זו:2.4 שמונה עמודות הערוגות האנכיות מכונות "טורים". שמונה פסי הערוגות האופקיים מכונים "שורות". קו ישר של ערוגות מאותו צבע, שפינותיהן משיקות זו לזו, מכונה ,אלכסון".

סעיף 3: מסעי הכלים


3.1 אסור להסיע כלי לערוגה התפוסה ע"י כלי מאותו צבע. אם כלי נוסע לערוגה התפוסה ע"י כלי יריב, זה האחרון "מוכה" ומוסר מהלוח כחלק מאותו מסע. כלי נחשב כתוקף ערוגה אם הכלי יכול לבצע הכאה באותה ערוגה בהתאם לסעיפים 3.2 עד 3.8.

3.2 הרץ יכול לנסוע לכל ערוגה לאורך אלכסון עליו הוא עומד.3.3 הצריח יכול לנסוע לכל ערוגה לאורך הטור או השורה עליהם הוא עומד.3.4 המלכה יכולה לנסוע לכל ערוגה לאורך הטור, השורה או אלכסון עליהם היא עומדת.3.5 בעת ביצוע מסעים אלה, הרץ, הצריח או המלכה אינם יכולים לנסוע מעל לכלים שבדרכם.3.6 הפרש יכול לנסוע לאחת הערוגות הקרובות ביותר לזו שעליה הוא עומד, אך לא באותו טור, שורה או אלכסון.

3.7 (א) הרגלי יכול לנסוע קדימה לערוגה הפנויה הסמוכה שלפניו באותו טור,

או

(ב) במסעו הראשון יכול הרגלי לנסוע כאמור ב(א); לחילופין הוא יכול להתקדם שתי ערוגות לאורך אותו טור בתנאי ששתי הערוגות פנויות, או

(ג) הרגלי יכול לנסוע לערוגה, התפוסה ע"י כלי יריב, והנמצאת אלכסונית לפניו בטור סמוך, ולהכות את אותו כלי.(ד) רגלי, התוקף ערוגה, שרגלי יריב חצה אותה בהתקדמו שתי ערוגות במסע אחד מערוגתו המקורית, יכול להכות רגלי יריב זה כאילו זה האחרון נסע ערוגה אחת בלבד. הכאה זו יכולה להתבצע רק במסע הבא לאחר התקדמות כזו והיא מוכנה "אגב הילוכו".(ה) כאשר מגיע רגלי לשורה הרחוקה ביותר מעמדתו הראשונית, יש להחליפו כחלק מאותו מסע במלכה, בצריח, ברץ או בפרש מאותו צבע. בחירת השחקן אינה מוגבלת לכלים שהוכו קודם לכן. החלפה זו של רגלי בכלי אחר מכונה "הכתרה" ופעולת הכלי החדש היא מיידית.3.8 (א) ישנן שתי דרכים להסעת המלך, ע"י

I) הסעתו לערוגה סמוכה כלשהי, שאינה מותקפת ע"י אחד או יותר מכלי היריב. כלי היריב נחשבים כתוקפים ערוגה, אפילו אם כלים אלה אינם יכולים לנסוע בעצמם.II) "הצרחה". זהו מסע של המלך ואחד הצריחים מאותו צבע באותה שורה, הנחשב כמסע יחיד של המלך והמבוצע כלהלן: המלך מועבר, מערוגתו המקורית, שתי ערוגות לכיוון הצריח; אותו צריח מועבר אז מעל המלך לערוגה אותה חצה המלך זה עתה.אחרי הצרחה קטנה של לבן לפני הצרחה קטנה של לבן

אחרי הצרחה קטנה של שחור לפני הצרחה קטנה שחוראחרי הצרחה גדולה של לבן לפני הצרחה גדולה של לבן

אחרי הצרחה גדולה של שחור לפני הצרחה גדולה של שחור

(1) הצרחה היא בלתי חוקית:

א) אם המלך נסע כבר, או

ב) עם צריח שנסע כבר.

(2) הצרחה מנועה זמנית

א) הערוגה שעליה עומד המלך, או הערוגה שהמלך חייב לחצות, או זו שהוא אמור לתפוס, מותקפת ע"י אחד או יותר מכלי היריב.

ב) אם כלי כלשהו ניצב בין המלך לבין הצריח, עמו עומדת ההצרחה להתבצע.

(ב) המלך נמצא ב"שח" כאשר הוא מותקף ע"י אחד או יותר מכלי היריב, אפילו אם כלים אלה אינם יכולים בעצמם לנסוע. הכרזת שח אינה חובה.

3.9 אין להסיע כלי באופן שיחשוף את מלכו שלו לשח או ישאיר את מלכו שלו בשח.
סעיף 4: פעולת הסעת הכלים


4.1 כל מסע חייב להיעשות ביד אחת בלבד.

4.2 השחקן הנמצא במסע יכול לתקן מעמד כלי או כלים בערוגותיהם, בתנאי שהביע תחילה את כוונתו (למשל, באומרו "ז'דוב" או "אני מתקן").

4.3 להוציא האמור בסעיף 4.2, אם השחקן הנמצא במסע נוגע, מתוך כוונה, על הלוח:

(א) באחד או יותר מכליו, עליו להסיע את הכלי הראשון בו נגע, אשר ניתן להסיעו, או

(ב) באחד או יותר מכלי יריבו, עליו להכות את הכלי הראשון בו נגע, אשר ניתן להכותו, או

(ג) בכלי אחד מכל צבע, עליו להכות את כלי יריבו בכלי שלו או, אם אין זה חוקי להסיע או להכות את הכלי הראשון בו נגע, אשר ניתן להסיעו או להכותו. אם אין זה ברור, האם השחקן נגע קודם בכלי שלו או בזה של יריבו, ייחשב הכלי של השחקן ככלי בו נגע לפני זה של יריבו.

4.4 (א) אם שחקן נוגע מתוך כוונה במלך ובצריח שלו, עליו להצריח באותו

אגף אם זה חוקי.

(ב) אם שחקן נוגע מתוך כוונה בצריח ואח"כ במלכו, אין הוא יכול להצריח באותו אגף באותו מסע, והמצב יוסדר על פי סעיף 4.3 (א).

(ג) אם שחקן, המתכוון להצריח, נוגע במלך או במלך ובצריח בו זמנית, אך הצרחה באותו אגף אינה חוקית, חייב השחקן לבצע מסע חוקי אחר במלכו, היכול לכלול הצרחה באגף השני. אם אין למלך מסע חוקי, חופשי השחקן לבצע כל מסע חוקי.

4.5 אם לא ניתן להסיע או להכות אך אחד מהכלים בהם נגע, יכול השחקן לבצע כל מסע חוקי.

4.6 שחקן מאבד את זכותו לטעון כנגד הפרה של סעיפים 4.3 או 4.4 מצד יריבו, מרגע שהוא נגע בכלי מתוך כוונה.

4.7 כאשר, כמסע חוקי או כחלק ממסע חוקי, שוחרר הכלי בערוגה, אין להסיעו לערוגה אחרת. המסע נחשב כמבוצע כאשר מולאו כל הדרישות של סעיף 3 המייחסות אליו.
סעיף 5: השלמת הקרב


5.1 (א) הקרב מסתיים בניצחון השחקן שנתן מט למלך היריב במסע חוקי.

בכך תם הקרב מיד, בתנאי שהמסע שיצר את עמדת המט היה חוקי.

(ב) הקרב מסתיים בניצחון השחקן שיריבו מכריז כי הוא נכנע. בכך תם הקרב מיד.

5.2 (א) הקרב מסתיים בתיקו כאשר לשחקן הנמצא במסע אין כל מסע חוקי

ומלכו אינו בשח. מצב זה מוגדר כ"פט". בכך תם הקרב מיד, בתנאי שהמסע שיצר את עמדת הפט היה חוקי.

(ב) הקרב מסתיים בתיקו כאשר נוצרה עמדה שבה שחקן אינו יכול לתת מט למלך היריב בסדרה של מסעים חוקיים ("עמדה מתה"). בכך תם הקרב מיד, בתנאי שהמסע שיצר את העמדה היה חוקי.

(ג) הקרב מסתיים בתיקו על פי הסכמה בין שני השחקנים במהלך הקרב. בכך תם הקרב מיד (ר' סעיף 9.1).

(ד) הקרב יכול להסתיים בתיקו אם עמדה זהה עומדת להופיע או הופיעה על לוח השחמט שלוש פעמים לפחות (ר' סעיף 9.2).

(ה) הקרב יכול להסתיים בתיקו אם כל שחקן ביצע את 50 המסעים האחרונים ללא הסעת רגלי כלשהו וללא הכאה של כלי כלשהו (ר' סעיף 9.3).

חוקי תחרותסעיף 6: שעון השחמט


6.1 "שעון שחמט" פירושו שעון בעל שני מצגי זמן, הקשורים זה לזה כך שרק אחד מהם יכול לפעול באותו זמן. "שעון" בחוקת השחמט פירושו אחד משני מצגי הזמן. "נפילת דגל" פירושה פקיעת הזמן המוקצב לשחקן.

6.2 (א) כשמשתמשים בשעון שחמט, חייב כל שחקן לבצע מספר מינימלי או

את כל המסעים בפרק זמן קצוב; ו/או יתכן שמוקצבת לו כמות נוספת של זמן בכל מסע. כל אלה חייבים להיות מפורטים מראש.

(ב) הזמן שנחסך ע"י שחקן במשך פרק זמן אחד מתווסף לזמן העומד לרשותו בפרק הזמן הבא, מלבד בנוסח "עיכוב הזמן".

בנוסח "עיכוב הזמן" מוקצב לשני השחקנים "זמן מחשבה ראשי". הם גם מקבלים "זמן קבוע נוסף" בכל מסע. הספירה לאחור של הזמן הראשי מתחילה רק לאחר שהזמן הקבוע פקע. אם השחקן עוצר את שעונו לפני פקיעת הזמן הקבוע, לא משתנה זמן המחשבה הראשי, ללא קשר לחלק היחסי של הזמן הקבוע שנוצל.

6.3 לכל מצג זמן יש "דגל". מיד לאחר נפילת הדגל, יש לבדוק את דרישות סעיף 6.2 (א).

6.4 לפני תחילת הקרב השופט מחליט היכן ימוקם השעון.

6.5 במועד שנקבע להתחלת הקרב, מופעל שעונו של השחקן בכלים הלבנים.

6.6 אם אף אחד משני השחקנים אינו נוכח בהתחלת הקרב, יפסיד השחקן בעל הכלים הלבנים את כל הזמן שיחלוף עד הגיעו, אלא אם כן חוקי התחרות קובעים או השופט מחליט אחרת.

6.7 כל שחקן המגיע ללוח השחמט באיחור של יותר משעה לאחר המועד המתוכנן להתחלת הקרב מפסיד את הקרב, אלא אם כן חוקי התחרות קובעים או השופט מחליט אחרת.

6.8 (א) במשך הקרב כל שחקן, לאחר שביצע את מסעו על לוח השחמט,

יעצור את שעונו שלו ויפעיל את שעון יריבו. תמיד יש לאפשר לשחקן לעצור את שעונו. כל עוד לא עשה זאת, לא הושלם מסעו, אלא אם כן מסיים המסע שבוצע את הקרב (ר' סעיפים 5.1 ו- 5.2). הזמן שבין ביצוע המסע על הלוח לבין עצירת שעונו שלו והפעלת שעון יריבו נחשב כחלק מהזמן המוקצב לשחקן.

(ב) שחקן חייב לעצור את שעונו באותה יד שבה ביצע את מסעו. אסור להחזיק את האצבע על הלחצן או "לרחף" מעליו.

(ג) השחקנים חייבים לטפל בשעון השחמט כיאות. אסור ללחוץ עליו בכוח, להרים אותו או לחבוט בו. טיפול בלתי נאות יוענש בהתאם לסעיף 13.4.

(ד) אם שחקן אינו מסוגל להשתמש בשעון, הוא יכול למנות עוזר, המקובל על השופט, לביצוע פעולה זו. השעונים יכוונו ע"י השופט באופן הוגן.

6.9 הדגל נחשב כאילו נפל כאשר השופט מבחין בעובדה זו, או כאשר אחד השחקנים מעלה טענה תקפה לעניין זה.

6.10 מלבד כשחלים סעיפים 5.1 או אחד מהסעיפים 5.2 (א), (ב) ו(ג), אם שחקן לא השלים את מספר המסעים שנקבע מראש בזמן שהוקצב, הפסיד השחקן את הקרב. עם זאת, הקרב יסתיים בתיקו, אם העמדה היא כזו שהיריב אינו יכול לתת מט לשחקן ע"י סידרה אפשרית כלשהי של מסעים חוקיים אפילו במשחק נגדי בלתי מנוסה ביותר.

6.11 כל סימן שניתן ע"י השעונים נחשב כמכריע בהיעדר ליקוי ברור. שעון שחמט שיש בו ליקוי ברור יוחלף. השופט יפעיל את מיטב שיפוטו בקביעת הזמנים שיראה שעון השחמט החלופי.

6.12 אם שני הדגלים נפלו ואי אפשר לקבוע איזה דגל נפל קודם, יימשך הקרב.

6.13 (א) אם יש להפסיק את הקרב, יעצור השופט את השעונים.

(ב) שחקן רשאי לעצור את השעונים רק כדי לבקש את עזרת השופט, לדוגמה בעת הכתרה, כשהכלי הנדרש אינו בנמצא.

(ג) השופט יחליט מתי יש לחדש את הקרב בכל מקרה.

(ד) אם שחקן עוצר את השעונים כדי לבקש את עזרת השופט, יקבע השופט אם לשחקן הייתה סיבה תקפה לעשות כן. אם ברור שלשחקן לא הייתה סיבה תקפה לעצירת השעונים, יוענש השחקן בהתאם לסעיף 13.4.

6.14 אם ארעה תקלה ו/או יש להחזיר את הכלים לעמדה הקודמת, יפעיל השופט את מיטב שיפוטו כדי לקבוע את הזמנים שיוצגו על השעונים. הוא יכוון גם, אם נחוץ, את מונה המסעים של השעון.

6.15 מסכים, מוניטורים או לוחות הדגמה, המציגים את העמדה הנוכחית על לוח השחמט, את המסעים ואת מספר המסעים שנעשה, וכן שעונים המראים גם את מספר המסעים, מותרים באולם התחרות. עם זאת, אין השחקן יכול להעלות טענה כלשהי המבוססת על מה שהוצג בדרך זו.סעיף 7: תקלות

7.1 (א) אם במהלך קרב נמצא שהעמדה הראשונית של הכלים לא הייתה
נכונה, יבוטל הקרב וייערך קרב חדש.
(ב) אם במהלך קרב נמצא שהטעות היחידה הייתה שלוח השחמט הוצב בניגוד לסעיף 2.1, הקרב יימשך אך העמדה שהושגה תועבר ללוח שחמט המוצב כהלכה.

7.2 אם החל הקרב בצבעים הפוכים, אזי הוא יימשך, אלא אם השופט יפסוק אחרת.

7.3 אם שחקן מזיז כלי או כלים ממקומם, עליו לשחזר את העמדה הנכונה על חשבון זמנו. אם נחוץ, יעצור השחקן או יריבו את השעונים ויבקש את עזרת השופט. השופט יכול להעניש את השחקן שהזיז את הכלים.

7.4 (א) אם במהלך קרב נמצא שמסע בלתי חוקי בוצע, יש לשחזר את העמדה

כפי שהייתה מיד לפני התקלה. אם אין אפשרות לשחזר את העמדה כפי שהייתה מיד לפני התקלה, יימשך הקרב מהעמדה האחרונה הניתנת לקביעה לפני התקלה. השעונים יכוונו בהתאם לסעיף 6.14. סעיף 4.3 יחול על המסע שיחליף את המסע הבלתי חוקי. לאחר מכן יימשך הקרב מהעמדה המשוחזרת.

(ב) לאחר ביצוע הפעולה לפי סעיף 7.4(א), על שני המסעים הבלתי חוקיים הראשונים של כל שחקן, ייתן השופט ליריבו זמן נוסף בן שתי דקות בכל מקרה; על מסע בלתי חוקי שלישי ע"י אותו שחקן, יכריז השופט על הפסד בקרב לשחקן זה.

7.5 אם במהלך קרב נמצא שכלים הוזזו מערוגותיהם, יש לשחזר את העמדה כפי שהייתה קודם לתקלה. אם העמדה שהייתה מיד לפני התקלה אינה ניתנת לקביעה, יימשך הקרב מהעמדה האחרונה הניתנת לקביעה לפני התקלה. השעונים יכוונו בהתאם לסעיף 6.14. לאחר מכן יימשך הקרב מהעמדה המשוחזרת.סעיף 8: רישום המסעים


8.1 במהלך המשחק נדרש כל שחקן לרשום את מסעיו שלו ואלה של יריבו באופן הראוי, מסע אחר מסע, בצורה ברורה וקריאה ככל האפשר, בשיטת הרישום האלגברית, ב"טופס הרישום" שהוכן לתחרות. השחקן יכול להשיב למסע יריבו לפני שהוא רושם אותו, אם כך הוא חפץ. הוא חייב לרשום את מסעו הקודם לפני שהוא מבצע מסע נוסף. שני השחקנים חייבים לרשום הצעת תיקו בטופס הרישום. אם שחקן אינו יכול לרשום, כמות של זמן, שתיקבע ע"י השופט, תופחת מהזמן המוקצב לו בתחילת הקרב.

8.2 טופס הרישום יהיה גלוי לעינו של השופט בכל עת.

8.3 טופסי הרישום הנם רכושם של מארגני האירוע.

8.4 אם נותרו לשחקן פחות מחמש דקות בשעונו ואין לו זמן נוסף של 30 שניות או יותר בכל מסע, אזי אין הוא מחויב למלא אחר דרישות סעיף 8.1. מיד לאחר שאחד הדגלים נפל חייב השחקן לעדכן בשלמות את טופס הרישום שלו, לפני הסעת כלי על לוח השחמט.

8.5 (א) אם אף שחקן אינו נדרש להמשיך לרשום על פי סעיף 8.4, חייב

השופט, או עוזר, להשתדל להיות נוכח ולהמשיך לרשום. במקרה זה, מיד לאחר שאחד הדגלים נפל, יעצור השופט את השעונים. שני השחקנים יעדכנו אז את טופסי הרישום שלהם, בהשתמשם בטופס הרישום של השופט או של היריב.

(ב) אם רק שחקן אחד אינו נדרש להמשיך לרשום על פי סעיף 8.4, הוא חייב, ברגע שנפל אחד הדגלים, לעדכן בשלמות את טופס הרישום שלו, לפני שהוא מסיע כלי על לוח השחמט. השחקן יכול להשתמש בטופס הרישום של יריבו, בתנאי שהוא נמצא במסע, אך הוא חייב להחזירו לפני ביצוע מסע.

(ג) אם אין בנמצא טופס רישום מלא, על השחקנים לשחזר את הקרב על לוח שחמט אחר בפיקוחו של השופט או עוזר. זה ירשום תחילה את עמדת הקרב בפועל, זמני השחקנים ומספר המסעים שבוצעו, ככל שמידע זה זמין, קודם לביצוע השחזור.

8.6 אם אי אפשר לעדכן את טופסי הרישום, כך שיראו ששחקן עבר על הזמן שהוקצב לו, ייחשב המסע הבא שישוחק כמסע הראשון של פרק הזמן הבא, אלא אם כן יש הוכחה שנעשו יותר מסעים.

8.7 בסוף הקרב יחתמו שני השחקנים על שני טופסי הרישום, בציינם את תוצאת הקרב. גם אם נפלה טעות, התוצאה תעמוד בעינה, אלא אם כן יחליט השופט אחרת.
סעיף 9: תיקו


9.1 (א) שחקן הרוצה להציע תיקו יעשה זאת לאחר שביצע מסע על לוח

השחמט ולפני שעצר את שעונו והפעיל את שעון יריבו. הצעה בכל זמן אחר היא בכל זאת תקפה, אך יש להביא בחשבון את סעיף 12.5. שום תנאים אינם יכולים להתלוות להצעה. בשני המקרים אין המציע יכול לחזור בו מהצעתו, וזו תישאר תקפה עד שהיריב יקבלה, ידחה אותה בע"פ, ידחה אותה ע"י נגיעה בכלי בכוונה להסיעו או להכותו, או שהקרב יסתיים בדרך אחרת כלשהי.

(ב) את הצעת התיקו צריך כל שחקן לסמן מיד בטופס הרישום שלו בסימן (=).

(ג) תביעת תיקו לפי סעיפים 9.2 או 10.2 תיחשב כהצעת תיקו.

9.2 הקרב מסתיים בתיקו, על פי תביעה נכונה של השחקן הנמצא במסע, כאשר עמדה זהה, בפעם השלישית לפחות (לא בהכרח ע"י חזרה סדרתית של מסעים),

(א) עומדת להופיע, אם קודם לכן הוא רשם את מסעו בטופס הרישום שלו והצהיר בפני השופט על כוונתו לבצע מסע זה; או

(ב) הופיעה זה עתה, והשחקן התובע תיקו נמצא במסע.

עמדות כאמור בסעיפים (א) ו(ב) נחשבות כזהות, אם אותו שחקן נמצא במסע, כלים מאותו סוג ומאותו צבע תופסים את אותן ערוגות, ואם המסעים האפשריים של כל הכלים של שני השחקנים הנם זהים. עמדות אינן זהות, אם רגלי שניתן היה להכאה אגב הילוכו לא ניתן עוד להכאה או אם הזכות להצריח השתנתה באופן זמני או קבוע.

9.3 הקרב מסתיים בתיקו, על פי תביעה נכונה של השחקן הנמצא במסע, אם

(א) הוא רושם בטופס הרישום שלו ומצהיר בפני השופט על כוונתו לבצע מסע, שיגרום לכך ש- 50 המסעים האחרונים בוצעו ע"י כל שחקן ללא הסעת רגלי כלשהו וללא הכאת כלי כלשהו, או

(ב) 50 המסעים הרצופים האחרונים בוצעו ע"י כל שחקן ללא הסעת רגלי כלשהו וללא הכאת כלי כלשהו.

9.4 אם השחקן מבצע מסע מבלי לתבוע תיקו מאבד הוא את הזכות לתבוע, כאמור בסעיפים 9.2 או 9.3 באותו מסע.

9.5 אם שחקן תובע תיקו בהתאם לסעיפים 9.2 או 9.3, עליו לעצור מיד את שני השעונים. אין הוא רשאי לחזור בו מתביעתו.

(א) אם נמצא שהתביעה נכונה, מסתיים הקרב מיד בתיקו.

(ב) אם נמצא שהתביעה אינה נכונה, יוסיף השופט שלוש דקות לזמן שנותר ליריב. בנוסף לכך, אם לתובע יותר משתי דקות בשעונו, יפחית השופט מחצית מהזמן שנותר לתובע עד למקסימום של שלוש דקות. אם לתובע יותר מדקה, אך פחות משתי דקות, יהיה הזמן הנותר לו דקה אחת. אם לתובע פחות מדקה, השופט לא יכוון את שעונו. לאחר מכן יימשך הקרב והמסע שהשחקן התכוון אליו חייב להתבצע.

9.6 הקרב מסתיים בתיקו כאשר נוצרת עמדה, שאי אפשר להגיע ממנה למצב של מט ע"י סידרה כלשהי של מסעים חוקיים, אפילו במשחק בלתי מנוסה ביותר. בכך תם הקרב מיד.סעיף 10: סיום מהיר


10.1 "סיום מהיר" הוא השלב האחרון של הקרב, כאשר יש לבצע את כל המסעים הנותרים בזמן מוגבל.

10.2 אם נותרו לשחקן הנמצא במסע פחות משתי דקות בשעונו, הוא יכול לתבוע תיקו לפני שדגלו נפל. עליו לעצור את השעונים ולקרוא לשופט.

(א) אם השופט מסכים שהיריב אינו עושה כל מאמץ לנצח בקרב באמצעים רגילים, או שאין זה אפשרי לנצח באמצעים רגילים, אזי הוא יכריז שהקרב הסתיים בתיקו. אחרת, הוא ישהה את החלטתו או ידחה את התביעה.

(ב) אם השופט משהה את החלטתו, הוא רשאי להעניק ליריב זמן מחשבה נוסף בן שתי דקות, והקרב יימשך בנוכחות השופט, אם אפשר. השופט יכריז על התוצאה הסופית לאחר נפילת דגל.

(ג) אם דחה השופט את התביעה, יזוכה היריב בזמן מחשבה נוסף בן שתי דקות.

(ד) החלטתו של השופט לגבי סעיפים 10 (א), (ב) ו(ג) תהיה סופית.

10.3 אם שני הדגלים נפלו ואי אפשר לקבוע איזה דגל נפל ראשון, הקרב מסתיים בתיקו.סעיף 11: ניקוד


11.1 אם לא הוכרז מראש אחרת, יקבל השחקן שניצח בקרב או שניצח בשל אי הופעת יריבו נקודה אחת (1), שחקן שהפסיד בקרב או שלא הופיע לו, לא יקבל ניקוד כלשהו (0) ושחקן שסיים בתיקו את הקרב יקבל חצי נקודה (1/2).

סעיף 12: התנהגות השחקנים


12.1 השחקנים לא ינקטו בשום פעולה שתוציא למשחק השחמט שם רע.

12.2 בעת משחק אסור לשחקנים לעשות שימוש בהערות כלשהן, במקורות מידע ובעצה, או לנתח את הקרב על לוח שחמט אחר. טופסי הרישום ישמשו אך ורק לרישום המסעים, זמני השעונים, הצעת תיקו ועניינים הנוגעים לתביעה כלשהי.

12.3 שחקנים שסיימו את קרבותיהם יחשבו כצופים.

12.4 השחקנים אינם רשאים לעזוב את "מקום המשחקים" ללא רשות השופט. "מקום המשחקים" מוגדר כשטח המשחקים, שירותים, מזנון, אזור למעשנים ושטחים אחרים כפי שנקבעו ע"י השופט. השחקן הנמצא במסע אינו רשאי לעזוב את שטח המשחקים ללא רשות מהשופט.

12.5 אסור להפריע או להטריד את היריב בכל צורה שהיא, לרבות תביעות או הצעות תיקו בלתי סבירות.

12.6 הפרה של חלק כלשהו של סעיפים 12.1 עד 12.5 תגרור עונשים בהתאם לסעיף 13.4.

12.7 סירוב עקשני של שחקן לפעול לפי חוקת השחמט יוענש בהפסד הקרב. השופט יחליט על הניקוד של היריב.

12.8 אם שני השחקנים נמצאו אשמים על פי סעיף 12.7, יוכרז הקרב כהפסד לשניהם.

סעיף 13: תפקיד השופט (ר' הקדמה)


13.1 השופט יוודא שחוקת השחמט נשמרת בקפדנות.

13.2 השופט יפעל כמיטב יכולתו למען התחרות. עליו להבטיח שנשמרת אווירת משחק טובה ושאין מפריעים לשחקנים. הוא יפקח על התקדמות התחרות.

13.3 השופט יצפה בקרבות, במיוחד כשהשחקנים דחוקים בזמן, יאכוף את ההחלטות שקיבל ויטיל על השחקנים עונשים בהתאם.

13.4 השופט יכול להטיל אחד או יותר מהעונשים הבאים:

(א) אזהרה.

(ב) הארכת הזמן שנותר ליריב.

(ג) הפחתת הזמן שנותר לשחקן.

(ד) הכרזה על הפסד הקרב.

(ה) הפחתה במספר הנקודות שצבר בקרב הצד הפוגע.

(ו) הוספה למספר הנקודות שצבר היריב בקרב עד למקסימום האפשרי לאותו קרב.

(ז) הרחקה מהאירוע.

13.5 השופט יכול להעניק זמן נוסף לאחד השחקנים או לשניהם במקרה של הפרעה חיצונית לקרב.

13.6 אל לו לשופט להתערב בקרב מלבד במקרים המתוארים בחוקת השחמט. הוא לא יציין את מספר המסעים שנעשו, מלבד בישום סעיף 8.5, כאשר שחקן אחד לפחות ניצל את כל זמנו. השופט יימנע מלומר לשחקן שיריבו ביצע מסע.

13.7 צופים ושחקנים בקרבות אחרים אינם רשאים לדבר על קרב או להתערב בו בכל דרך אחרת. אם יש צורך, יכול השופט להרחיק את המפריעים ממקום המשחקים.

סעיף 14: פיד"ה


14.1 האיגודים החברים יכולים לבקש מפיד"ה לתת החלטה רשמית לגבי בעיות הקשורות לחוקת השחמט.

נספחים


נספח א': קרבות מופסקים


א1. (א) אם קרב לא מסתיים בסוף הזמן שהוקצב למשחק, יחייב השופט את

השחקן הנמצא במסע "לחתום" את אותו מסע. על השחקן לרשום את מסעו ברישום חד-משמעי בטופס הרישום שלו, להכניס את הטופס שלו וזה של יריבו למעטפה, לחתום את המעטפה, ורק אז לעצור את שעונו מבלי להפעיל את שעון יריבו. עד לעצירת השעונים, שומר השחקן לעצמו את הזכות לשנות את מסעו החתום. אם, לאחר שנאמר לו ע"י השופט לחתום את מסעו, מבצע השחקן מסע על הלוח, עליו לרשום את אותו מסע בטופס הרישום שלו כמסעו החתום.

(ב) שחקן הנמצא במסע, והמפסיק את הקרב לפני תום מושב המשחק, ייחשב כמי שחתם מסעו במועד סיומו של המושב.

א2. על גבי המעטפה יצוינו הפרטים הבאים:

(א) שמות השחקנים.

(ב) העמדה האחרונה שלפי המסע החתום.

(ג) הזמן שנוצל ע"י כל שחקן.

(ד) שם השחקן שחתם את המסע.

(ה) מספרו של המסע החתום.

(ו) הצעת תיקו, אם נעשתה לפני הפסקת הקרב.

(ז) התאריך, השעה והמקום של חידוש המשחק.

א3. השופט יבדוק את נכונות המידע שעל המעטפה והוא אחראי על שמירתה.

א4. אם שחקן מציע תיקו לאחר שיריבו חתם את מסעו, תקפה ההצעה עד שהיריב קיבל אותה או דחה אותה כאמור בסעיף 9.1.

א5. בטרם התחדש הקרב, תוצב על הלוח העמדה האחרונה שלפני המסע החתום, והזמנים שנוצלו ע"י כל שחקן בהיפסק הקרב יכוונו על השעונים.

א6. אם, בטרם התחדש הקרב, הוסכם לתיקו או אחד השחקנים הודיע לשופט שהוא נכנע, הסתיים הקרב.

א7. המעטפה תיפתח רק כשהשחקן שצריך להשיב על המסע החתום נוכח.

א8. מלבד במקרים הנזכרים בסעיפים 6.9 ו- 9.6, הקרב מסתיים בהפסד השחקן, שחתם מסע שהוא (א) דו-משמעי; או (ב) שגוי, כך שאי אפשר לקבוע את זהותו האמיתית; או (ג) בלתי חוקי.

א9. אם, במועד המוסכם לחידוש הקרב,

(א) השחקן הצריך להשיב על המסע החתום נוכח, תיפתח המעטפה, המסע החתום יבוצע על לוח השחמט ושעונו יופעל.

(ב) השחקן הצריך להשיב למסע החתום אינו נוכח, יופעל שעונו. בהגיעו, הוא יכול לעצור את שעונו ולקרוא לשופט. אז תיפתח המעטפה, המסע החתום יבוצע על הלוח ושעונו יופעל מחדש.

(ג) השחקן שחתם את המעטפה אינו נוכח, רשאי יריבו לרשום את תשובתו בטופס הרישום שלו, לחתום את הטופס במעטפה חדשה, לעצור את שעונו ולהפעיל את שעון יריבו, וזאת במקום לבצע את מסעו בדרך הרגילה. במקרה זה תימסר המעטפה לידי השופט למשמרת ותיפתח עם הגיע היריב.

א10. הקרב מסתיים בהפסד השחקן המגיע באיחור של יותר משעה לחידושו של קרב שהופסק. עם זאת, אם השחקן שביצע מסע חתום הוא המאחר, יוכרע הקרב אחרת אם:

(א) השחקן החסר ניצח בקרב מכוח העובדה שהמסע החתום הוא מט; או

(ב) השחקן החסר גרם לתיקו מכוח העובדה שהמסע החתום הוא פט, או שנוצרה על לוח השחמט עמדה המתוארת בסעיף 9.6; או

(ג) השחקן הנוכח ליד לוח השחמט הפסיד בקרב בהתאם לסעיף 6.9.

א11. (א) אם המעטפה המכילה את המסע החתום נעלמה, יימשך הקרב

מהעמדה, עם זמני השעונים שנרשמו בעת ההפסקה; אם אי אפשר לשחזר את הזמן שנוצל ע"י כל שחקן, יכוונו השעונים ע"י השופט. השחקן שחתם מבצע את המסע המוצהר על ידו כחתום על לוח השחמט.

(ב) אם אי אפשר לשחזר את העמדה, יבוטל הקרב וישוחק קרב חדש.

א12. אם, בהתחדש הקרב, מצביע אחד השחקנים, לפני ביצוע מסעו הראשון, על כך שהזמן המנוצל לא כוון נכונה על אחד השעונים, יש לתקן את הטעות. אם לא תוקנה הטעות אז, יימשך הקרב ללא תיקון, אלא אם כן סבור השופט שהתוצאות תהיינה חמורות מדי.

א13. משך כל מושב ייקבע על פי שעון היד של השופט. זמן ההתחלה וזמן הסיום יוכרזו מראש.נספח ב': משחק מהיר


ב1. קרב ב”משחק מהיר" הוא קרב, שבו חייבים כל המסעים להתבצע בזמן נתון שבין 15 ל- 60 דקות לכל שחקן.

ב2. המשחק יתנהל על פי חוקת השחמט של פיד"ה, להוציא הסעיפים המבוטלים ע"י החוקים הבאים למשחק מהיר.

ב3. השחקנים אינם חייבים לרשום את המסעים.

ב4. לאחר שכל אחד מהשחקנים ביצע שלושה מסעים, לא ניתן להעלות טענה כלשהי באשר להצבה שגויה של הכלים, כיוון הלוח או כיוון השעון. במקרה של החלפה בין המלך והמלכה, ההצרחה באותו מלך אסורה.

ב5. (א) השופט יפסוק על פי סעיף 4 (הסעת כלים), רק אם נדרש לכך ע"י

אחד השחקנים או שניהם.

(ב) השחקן מאבד את זכותו לתביעה בהתאם לסעיפים 7.2, 7.3 ו- 7.5 (תקלות, מסעים בלתי חוקיים) ברגע שנגע בכלי בהתאם לסעיף 4.3.

ב6. הדגל נחשב כאילו נפל כאשר טענה תקפה לעובדה זו הועלתה ע"י שחקן. השופט יימנע מלאותת על נפילת דגל.

ב7. כדי לתבוע ניצחון בזמן, חייב התובע לעצור את שני השעונים ולהודיע לשופט. כדי שהתביעה תתקבל, חייב דגלו של השחקן להיות למעלה ודגל יריבו למטה, לאחר שהשעונים נעצרו.

ב8. אם שני הדגלים נפלו, הסתיים הקרב בתיקו.
נספח ג': בזק


ג1. קרב "בזק" הוא קרב, שבו חייבים כל המסעים להתבצע בזמן נתון של פחות מ- 15 דקות.

ג2. המשחק יתנהל על פי חוקי המשחק המהיר שבנספח ב', להוציא אלה המבוטלים ע"י החוקים הבאים לבזק.

ג3. מסע בלתי חוקי הושלם ברגע שהופעל שעון היריב. עם זאת, רשאי היריב לתבוע ניצחון לפני ביצוע מסעו שלו. אם היריב אינו יכול לתת מט לשחקן ע"י סידרה אפשרית כלשהי של מסעים חוקיים אפילו במשחק נגדי חסר כשרון לחלוטין, אזי הוא רשאי לתבוע תיקו לפני ביצוע מסעו שלו.

ג4. סעיף 10.2 אינו חל.

נספח ד': סיום מהיר בלא נוכחות שופט


ד1. בקרבות המשוחקים כאמור בסעיף 10, יכול שחקן לתבוע תיקו כאשר נותרו לו פחות משתי דקות בשעונו ולפני שדגלו נפל. בכך מסתיים הקרב.

הוא יכול לתבוע תיקו על בסיס הטענה

(א) שיריבו אינו יכול לנצח באמצעים רגילים, או

(ב) שיריבו לא עשה כל מאמץ לנצח באמצעים רגילים.

במקרה (א) על השחקן לרשום את העמדה הסופית והיריב יאשר אותה. במקרה (ב) על השחקן לרשום את העמדה הסופית ולהמציא טופס רישום מעודכן, אשר יש להשלימו לפני הפסקת המשחק. היריב יאשר הן את טופס הרישום והן את העמדה. התביעה תועבר לשופט שהחלטתו תהייה סופית.
--------------------------------------------------------------------------------נספח: התנאים לקבלת דרגת שיפוט:לשופט בינלאומי:

ציון 90 לפחות במבחן שיפוט.

שיפוט ב 4 תחרויות בינלאומיות לפחות (תחרויות בהן ניתן להשיג ציון לדרגה בינלאומית). תחרות אחת או שתיים מתוך 4 התחרויות הנ"ל יכולה להיות אליפות הארץ לבוגרים.

שליטה בשפה רשמית של הפיד"ה.

המלצה מ 2 שופטים בינלאומיים.

דרגה ראשונה לפחות.

דרגת שופט בינלאומי ניתנת ע"י הפיד"ה, לאחר קבלת המלצת האיגוד.לשופט לאומי:

ציון 80 לפחות.

שיפוט ב 4 תחרויות שעונות על אחד הקריטריונים הבאים: אליפות הארץ לבוגרים או לנוער בגיל 16 לפחות, חצי גמר ורבע גמר אליפות הארץ, תחרות למד כושר בינלאומי, תחרות בשיטת ליגה בה ממוצע מד הכושר הוא 2000 לפחות, תחרות בשיטת שוויצרית בה ממוצע מד הכושר של 10 המדורגים הראשונים הוא 2000 לפחות, פסטיבל בו משתתפים לפחות 50 שחקנים. (כמובן שהכוונה לתחרויות המדווחות למד כושר).

שליטה בעברית ובשפה רשמית של הפיד"ה.

דרגה שלישית לפחות.

המלצה משופט בינלאומי.


לשופט מוסמך:

ציון 70 לפחות.

שיפוט ב 4 תחרויות המדווחות למד כושר.

שליטה בעברית ובשפה זרה.

דרגה רביעית לפחות.

המלצה משופט לאומי לפחות.לשופט עוזר:

ציון 60 לפחות.

שליטה בעברית.

דרגה חמישית לפחות.

המלצה משופט מוסמך לפחות.כמו כן לדרגות הגבוהות נדרש בדרך כלל ותק בדרגה נמוכה יותר (שנה לשופט מוסמך, שנתיים לשופט לאומי, שלוש שנים לשופט בינלאומי).
If you have to cook, cook, don't talk

וגם תוסיפו את שלכם לנושא הזה:
http://www.chess-il.com/forum/viewtopic.php?t=8663
dylam1
אלוף הפורום בהתכתבות
 
הודעות: 3538
הצטרף: 01/12/2004 23:14
מיקום: חולון

הודעהעל ידי Dani23 » 03/12/2004 23:40

בשביל עבודה יעילה יותר, היית מעתיק את התמונות (לחיצה על התמונה מקש ימני-->מאפיינים)
Dani23
Nd6+
 
הודעות: 6038
הצטרף: 03/12/2004 21:48
מיקום: בין ח3 וג7 :)


חזור אל איך מתחילים

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ואורח אחד

cron